Aankomende cursussen

Privacyverklaring

Om de doelstelling van de Stichting Permanente Opleiding Haarlem (Studiepunt Haarlem) te realiseren is het noodzakelijk, dat wij over een aantal persoonsgegevens beschikken. In het kader van de AVG vindt u onderstaand onze privacyverklaring, waarin wij toelichten wat wij met uw gegevens doen.

Functionaris gegevensbescherming
Ellis Sengers is onze functionaris gegevensbescherming.

Contactgegevens
Kruisweg 70
2011 LG Haarlem
023 – 5530180
sengers@advocatenorde-nh.nl

Gebruik van cookies
Wij maken op onze website alleen gebruik van functionele cookies, dit om te zorgen dat onze website naar behoren functioneert. Wanneer u deze uitschakelt, werken de formulieren niet meer waarmee u zich inschrijft of contact zoekt. Wij maken geen gebruik van analytische cookies.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Studiepunt Haarlem verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Kantoor

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Studiepunt Haarlem verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te informeren over aanstaande cursussen
 • Na inschrijving uw gegevens te verbinden aan de cursus
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Na afronding van de cursus u te voorzien van het certificaat
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van een cursus of andere onderdelen van onze dienstverlening

Geautomatiseerde besluitvorming
Studiepunt Haarlem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studiepunt Haarlem) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Studiepunt Haarlem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Zakelijke contacten NAW en alg bedrijfsinfo, zolang de regelgeving ons opdraagt
 • Medewerkers tot einde werkrelatie
 • Personalia noodzakelijke informatie wetgeving
 • Adres noodzakelijke informatie wetgeving
 • Contracten noodzakelijke informatie wetgeving

Delen van persoonsgegevens met derden
Studiepunt Haarlem verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studiepunt Haarlem en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sengers@advocatenorde-nh.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Studiepunt Haarlem wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende URL https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studiepunt Haarlem neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sengers@advocatenorde-nh.nl.